Articles

Iki 2015 m. lapkričio 4 d. laukiame iš jūsų:

 • Tikslaus straipsnio pavadinimo;
 • Santraukos;
 • Reikšminių žodžių (žiūrėti žemiau reikalavimus).

Straipsnį atsiųsti iki 2015 m. gruodžio 20 d.

Klausimus susijusius su žurnalu, straipsniais bei pačius straipsnius siųsti Virginijai Bortkevičienei el.paštu v.bortkeviciene@smf.vdu.lt.

 

STRAIPSNIŲ RENGIMO GAIRĖS

1. Tęstiniame leidinyje publikuojami straipsniai šiomis temomis:

 • mokymosi visą gyvenimą metodologija ir metodika;
 • mokymosi visą gyvenimą ir suaugusiųjų švietimo turinio projektavimas;
 • mokymosi visą gyvenimą ir suaugusiųjų švietimo politikos ir institucinės plėtros klausimai;
 • mokymo(si) praktika ir jos kaita;
 • bendrųjų kompetencijų turinys ir jo kaita;
 • bendrųjų kompetencijų lavinimo(si) formos ir metodai;
 • bendrųjų kompetencijų lavinimo(si) politika ir institucinė sąranga.

Šis temų sąrašas nėra baigtinis, todėl taip pat laukiame straipsnių kitomis temomis, artimomis suaugusiųjų švietimui, mokymuisi visą gyvenimą ir bendrosioms kompetencijoms. Ypač laukiame straipsnių, pagrįstų tarpdisciplininių ir lyginamųjų tyrimų rezultatais.

2. Straipsnio struktūra:

 • Straipsnio pavadinimas;
 • Autoriaus (-ių) vardas ir pavardė;
 • Mokslo ar kitos institucijos, kurią autorius (-iai) atstovauja, pavadinimas;
 • Straipsnio santrauka lietuvių ir anglų kalbomis;
 • Reikšminiai žodžiai (3–5 pagrindinės sąvokos) lietuvių ir anglų kalbomis;
 • Įvadas (jame nurodyti tyrimo objektą, problemą, tikslus, tyrimo metodus);
 • Straipsnio pagrindinis tekstas;
 • Išvados / diskusijos;
 • Literatūros sąrašas.

3. Straipsnio įvade turi būti suformuluota mokslinio tyrimo ar analizės problema, nurodytas tyrimo tikslas ir objektas, pristatyti taikyti tyrimo metodai, mokslinės problemos ištirtumo laipsnis. Kitose straipsnio dalyse turi būti pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai. Straipsnis baigiamas išvadomis, arba diskusine dalimi. Straipsnio pabaigoje pateikiamas naudotos literatūros sąrašas. Straipsnio dalys nėra žymimos numeriais.

4. Straipsniai gali būti rengiami lietuvių arba anglų kalba. Pradžioje pateikiama santrauka (iki 350 spaudos ženklų) lietuvių ir anglų kalbomis ir straipsnio 3–5 reikšminės sąvokos. Straipsnio pavadinimas nurodomas lietuvių ir anglų kalbomis. Straipsnio apimtis – nuo 4000 iki 6000 žodžių.

5. Straipsnio tekstas turi būti parengtas Times New Roman šriftu, eilutės be tarpų (1,0). Šrifto dydžiai: Straipsnio pavadinimas – 16 pt. Autoriaus (-ių) vardas (-i) ir pavardė (-s), atstovaujamų institucijų pavadinimai – 14 pt. Straipsnio dalių pavadinimai – 14 pt. Straipsnio tekstas – 11 pt.

6. Paveikslų , diagramų pavadinimas yra nurodomas po paveikslu, o lentelių – viršuje virš lentelės. Lentelės numeris pateikiamas dešinėje lapo pusėje, pavadinimas – centre. Pavyzdžiai: 1 pav. Prancūzijos Respublikos švietimo sistema. 6 lentelė Besimokančiųjų tęstinio profesinio rengimo institucijose skaičius 2012–2014 m.

7. Straipsnio autorius (-ai) prisiima atsakomybę už straipsnio kalbos redagavimą. Kalbos redaktoriaus vardas ir pavardė turi būti nurodyti straipsnio pabaigoje, po literatūros sąrašu pateikiant tokią nuorodą: Kalbos redaktorius (lietuvių k.): …, arba Kalbos redaktorius (anglų k.) / Language editor: … .

8. Nuorodos tekste į autorius (šaltinius) turi būti pateiktos tokia tvarka:

 1. vieno autoriaus monografija: Autorius A. (metai). Leidinio pavadinimas. Miestas: leidykla. Reich R. (1991). Supercapitalism. The Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life. New York: Random House
 2. kelių autorių monografija: Autorius A., Autorius B., Autorius C. (metai). Leidinio pavadinimas. Miestas: leidykla. Brown P., Lauder H., Green A. (2001). High Skills: Globalization, Competitiveness and Skill Formation. Oxford: Oxford University Press 108
 3. straipsnis, publikuotas periodiniame leidinyje: Autorius A. (metai). Straipsnio pavadinimas. Leidinio pavadinimas. Leidinio numeris (metai). Miestas: leidykla. Puslapiai. Kehm B. M. (2007). Quo Vadis Doctoral Education? New European Approaches in the Context of Global Changes. European Journal of Education: research, development and policy. Vol. 42. No. 3. Avenel: Blackwell Publishing. 307–320.
 4. straipsnis, publikuotas straipsnių rinkinyje: Autorius A. (metai). Straipsnio pavadinimas. Leidinio pavadinimas. Red. Vardas Pavardė. Miestas: leidykla. Puslapiai. Busemeyer M. R. & Thelen K. (2012). Institutional Change in German Vocational Training: From Collectivism towards Segmentalism. The Political Economy of Collective Skill Formation. Busemeyer M. R., Trampush C. Oxford: Oxford University Press. 68–100.
 5. dokumentas: Leidinio pavadinimas, leidinio numeris (jei yra) (metai). Miestas: leidykla Lietuvos darbo biržos 2006–2008 metų strateginis veiklos planas (2005). Vilnius: Lietuvos darbo birža
 6. internetinis šaltinis: Dokumento pavadinimas (metai). Šaltinio pavadinimas. Interneto adresas. Peržiūros data. Atnaujinta Nacionalinė profesinio orientavimo švietimo sistemoje programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-580 (2012). Lietuvos Respublikos Seimas. Prieiga internetu: www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc. Peržiūrėta: 2013 05 10.
 7. įstatymai: Nurodomas visas įstatymo pavadinimas (pradedant žodžiais „Lietuvos Respublikos“) be datos ir numerio. Konkretus įstatymo pavadinimas (jeigu nerašomas kabutėse arba nepradedamas tikriniu žodžiu) toliau rašomas mažąja raide (pvz., Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas). Įstatymas gali būti nurodomas ir be žodžių „Lietuvos Respublikos“, tada jis pradedamas rašyti didžiąja raide. Svarbu, kad pasirinkta sistema būtų vienoda. Toliau rašomas dvigubas pasvirasis brūkšnelis (//) ir nurodomas oficialaus leidinio, kuriame skelbiamas įstatymas, pavadinimas (be kabučių, pvz., Valstybės žinios). Po leidinio pavadinimo dedamas taškas, rašomi metai, po jų dedamas kablelis, toliau nurodomas leidinio numeris ir, jei yra, po trumpojo brūkšnelio – publikacijos numeris. Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 27-715
 8. Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai ir kiti dokumentai: Vyriausybės nutarimas ar kitas teisės aktas nurodomas taip: pirmiausia nurodomas priėmęs aktą subjektas, data (metai, mėnuo, diena), akto rūšis, jo numeris ir pavadinimas. Toliau nurodomas leidinio, kuriame skelbiamas teisės aktas, pavadinimas (tokia pat tvarka, kaip ir įstatymų). Tokiu būdu nurodytini ir Konstitucinio Teismo nutarimai. Švietimo ir mokslo ministro 2011 02 14 d. įsakymas Nr. V-231 Dėl mokslo krypčių ir šakų patvirtinimo. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

Pirmą tęstinio leidinio „Holistinis mokymasis“ numerį rasite čia.