Rasa Pocevičienė

Rasa Pocevičienė

Šiaulių valstybinės kolegijos Verslumo ir lyderystės ugdymo centro vedėja (rasa.poceviciene@gmail.com)

Rasa socialinių (edukologijos) mokslų daktarė, EPALE (Europos elektroninė suaugusiųjų mokymosi platforma) ekspertė, Šiaulių universiteto nuotolinių kursų akreditavimo komisijos narė, daugiau nei 60 įvairių mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio žurnaluose, metodinių leidinių, skirtų mokymo(si) proceso tobulinimui bendrojo lavinimo ir aukštojo mokslo sistemoje autorė ir bendradautorė, viena iš savivaldaus mokymo(si) sistemos „Mokymasis gyvenimui“ kūrėjų. Daugiau nei 15 metų projektinio ir mokslinio darbo patirties.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: ugdymo(si) inovacijos ir jų diegimas, savivaldus mokymas(is), mokėjimo mokytis (ir savivaldaus) kompetencijų ugdymas(is) įvairiais amžiaus tarpsniais, suaugusiųjų mokymas(is), įgalinančių edukacinių aplinkų kūrimas ir vadyba ugdymo paradigmų kaitoje.

 

Pranešimas B3 sekcijoje: Savarankiško mokymosi gebėjimų aktualumas e. mokymesi

Pranešime nagrinėjama savarankiško mokymosi samprata ir jos kaita mokymo/mokymosi paradigmų kaitos kontekste, savarankiško mokymosi organizavimo trukdžiai ir jų įveiktos galimybės, mokėjimo mokytis kompetencijos kaip būtinos savarankiško mokymosi kokybės prielaidos sandara, aktualumas ir raiška e-mokymesi bei savarankiško mokymosi gebėjimų ugdymo(si) galimybės, panaudojant šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas (IRT).