Sigita Turskienė

Sigita Turskienė

Šiaulių universiteto Programų sistemų katedros docentė (turskienes@gmail.com)

Technologijos mokslų daktarė, daugiau nei 60 įvairių mokslinių straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose žurnaluose, metodinių leidinių autorė ir bendraautorė.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: E. mokymosi sistemų modeliavimas, sistemų ir procesų kompiuterinis modeliavimas.

 

Pranešimas B3 sekcijoje: Savarankiško mokymosi gebėjimų aktualumas e. mokymesi

Pranešime nagrinėjama savarankiško mokymosi samprata ir jos kaita mokymo/mokymosi paradigmų kaitos kontekste, savarankiško mokymosi organizavimo trukdžiai ir jų įveiktos galimybės, mokėjimo mokytis kompetencijos kaip būtinos savarankiško mokymosi kokybės prielaidos sandara, aktualumas ir raiška e-mokymesi bei savarankiško mokymosi gebėjimų ugdymo(si) galimybės, panaudojant šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas (IRT).